AYDINLATMA METNİ

TUĞCAN OTELCİLİK TURİZM ANONİM ŞİRKETİ GENEL AYDINLATMA METNİ

Gaziantep'in ilk beş yıldızlı oteli olarak 1994 yılından beri faaliyet yürütmekte olan TUĞCAN OTELCİLİK TURİZM ANONİM ŞİRKETİ  (“TUĞCAN”)  sektördeki hassasiyetini kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir. Bu bilinçle, her türlü mecradaki ziyaretçilerimize ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

  1. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Kanun uyarınca “Atatürk Bulvarı No: 34 Şahinbey – Gaziantep” adresinde mukim, 8600026008 vergi kimlik numaralı, TUĞCAN OTELCİLİK TURİZM ANONİM ŞİRKETİVeri Sorumlusu”dur.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Otelcilik, turizm ve konaklama hizmetlerimiz ve istihdam amaçlarımız kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

Otelcilik, turizm ve konaklama hizmetlerimiz ve istihdam amaçlarımız kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

 

- Kimlik Verileri; Gerek misafirlerimiz gerekse ziyaretçilerimizin; isim, soy isim, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, araç plaka bilgisi, fotoğraf, kimlik fotokopisi gibi verilerini tabi olduğumz mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın güvenliğini sağlamak,

 

- İletişim Verileri; Gerek misafirlerimiz gerekse ziyaretçilerimizin; ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, oda numarası, posta adresi, elektronik posta adresi ve IP adresi gibi verilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla; ziyaretçilerimizi ve misafirlerimizi reklam, kampanya ve promosyonlarımızdan haberdar etmek; sadakat kart programları, istihdam ilişkisi ve otelcilik faaliyetlerimizi ifa etmek,

 

- Mali Veriler; Gerek misafirlerimiz gerekse ziyaretçilerimizin; banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri gibi verilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın kusursuz bir hizmet almasını sağlamak,

 

- Diğer Veriler; Gerek misafirlerimiz gerekse ziyaretçilerimizin; kimlik verileri, iletişim verileri, mali veriler ile CCTV (kapalı devre kamera kayıt görüntüleri) kayıtları, ses kayıtları, yüz tanıma sistemleri kayıtları, manyetik kart ve turnike kayıtları, iş bağlantılarımıza ait kimlik, iletişim verileri ve mali veriler, düzenlenen etkinlik ve organizasyon kapsamında toplanan veriler, konaklamaya dair veriler, şikâyet ve firma iletişim süreçlerinde toplanan verilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın kusursuz bir hizmet almalarını sağlamak; güvenliği sağlamak; turizm ve otelcilik faaliyetlerimizi yürütmek; reklam, pazarlama ve promosyonlarda kullanmak; etkinlik ve organizasyonları düzenlemek, amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.


  1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Gaziantep'in ilk beş yıldızlı oteli olarak 1994 yılından beri faaliyet yürütmekte olan TUĞCAN OTELCİLİK TURİZM ANONİM ŞİRKETİ  (“TUĞCAN”)  sektördeki hassasiyetini kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir. Bu bilinçle, her türlü mecradaki ziyaretçilerimize ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle, yine meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince; güvenliği sağlamak ve konuklarımıza daha huzurlu bir konaklama ortamı sağlamak, müşteri memnuniyet anketlerinin yapılmasını veya sıklıkla otellerimizde konaklayan misafirlerimize ödeme kolaylığı sağlamak ve katılımcı sayısına ve katılımcıların özel durumuna veya isteklerine göre etkinlikler düzenlemek, sıklıkla otellerimizde konaklayan misafirlerimize özel fiyat ve konaklama seçenekleri sunmak, kayıp veya kaybolan eşya vb. durumlarda onlarla iletişime geçmek, misafir ve ziyaretçi memnuniyetini ölçmek ve şikâyetleri cevaplandırmak gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız. Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

  1. VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman TUĞCAN’a başvurarak kişisel verilerinizin;

- İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

- Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

- Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

- Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

- Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

- Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak TUĞCAN’a iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı;

  • tugcanhotel.com.tr adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Atatürk Bulvarı No: 34 Şahinbey – Gaziantep” adresine iletilmesi,

www.tugcanhotel.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun tugcanotel@hs02.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular TUĞCAN tarafından reddedilecektir.

TUĞCAN’ın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.