TUĞCAN OTELCİLİK TURİZM ANONİM ŞİRKETİ KAMUYU AYDINLATMA METNİ

 

TUĞCAN OTELCİLİK TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (bundan sonra TUĞCAN HOTEL olarak anılacaktır) veri sorumlusu sıfatıyla; bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dâhilinde;  işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel hâlini koruyarak,  kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve K.V.K.K.’nın öngördüğü şartlarda, yurt içi üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve K.V.K.K.’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

TUĞCAN HOTEL tarafından KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır.

 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen koşullar altında korunmaktadır. Kişisel verilerin korunması, şirket temel ilkesidir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymak, TUĞCAN HOTEL için bir zorunluluk olup bunu taahhüt ediyoruz.

TUĞCAN HOTEL tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Kişisel Verilen Korunması Kanunu’na (“KVK Kanun”) ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir. Şirketimiz tarafından KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirketimizin binalarında, fabrikalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafirlerin, taşeronların ve bunlara ait araçların giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme ve kayıt altına alma faaliyeti, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ait yönetmeliğe uygun ve Şirketimizin meşru menfaatine dayalı hukuki sebebe dayalı olarak sürdürülmektedir.

 

Kişisel veriler, işletmenin güvenliğinin sağlanması amacıyla elektronik ortamda kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde toplanmaktadır.

 

TUĞCAN HOTEL genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile bildirimde bulunmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

 

TUĞCAN HOTEL tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır.

 

İzleme sonucunda elde edilen bilgilere sınırlı sayıda çalışanın erişimi bulunmaktadır. Kamera görüntüleri, şirketimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. (Örneğin, bir olayın soruşturulması sırasında savcılığın veya hâkimin yazılı talebi ile) Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi ile şirketimiz arasında yapılan gizlilik sözleşmesi sonucu kişiler, eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

 

 

TUĞCAN HOTEL önbüro/muhasebe/satış/satın alma departmanı aracılığı ile yapmış olduğumuz ticari ilişkiler sırasında toplanan kişisel verileriniz, şirketimizin ticaret politikaları çerçevesinde ticaretin devam etmesi ve yapılan anlaşmaların devamı amacıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dâhilinde

 • Ticari ilişkisinin sağlıklı olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Ticari sözleşmelerin devamında kamu kurum ve kuruluşlar ile kanuni olarak verileri talep etme hakkına sahip kurum ve kuruluşlara vermek,
 • İletişim ihtiyacı olduğunda sizlere ulaşmak,
 • Oluşabilecek bir hukuki uyuşmazlıkta verilerinizi kullanmak,
 • Sizler için gerekli olması durumunda kişisel verilerinize ulaşmak amacıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dâhilinde işlenecektir.
 • Müşterilerimizden ve tedarikçilerimizden istenilen kişisel veriler ise iletişime geçmek, ticari ilişki faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için muhafaza edilmektedir.
 • TUĞCAN HOTEL’ in müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan ad soyad, telefon numarası, oda numarası, olay tarihi, imza, kamera kaydı(güvenlik kaydı), TC kimlik numarası, uyruk, doğum tarihi, doğum yeri, tutar bilgisi, konfirme numarası, acenta bilgisi, otele giriş çıkış tarihi, unvan, plaka bilgisi, ikametgâh adresi, HES kodu, adres, e-mail, meslek, pasaport numarası, cinsiyet, pasaport fotokopisi, faks, kredi kartı bilgileri (mail order), internet log kaydı ve sair kişisel verilerin başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini,
 • Tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti içinad-soyad, T.C. kimlik numarası, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin, IBAN ya da hesap numarası, , imza, eğitim bilgileri, kimlik fotokopisi, ehliyet fotokopisi,  işyeri güvenliği için alınan kamera kayıt görüntüleri ve sair kişisel verilerin başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini,
 • Ziyaretçi Verilerinin İşlenme Amaçları:

TUĞCAN HOTEL tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.

TUĞCAN HOTEL’e girişte ziyaretçi kayıt sistemine ad-soyad ve araç-plaka bilgisinin kaydı alınması.

TUĞCAN HOTEL, ziyaretçi ve çalışan güvenliğinin sağlanması.

TUĞCAN HOTEL’de ortaya çıkabilecek (hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb.) operasyon alanları, yangın kaçış noktaları, bina/bölüm giriş-çıkış noktalarına yerleştirilen kameralarla şirketi ziyaret eden kişilerin kamera kaydı alınmaktadır.

 

Personellerimizden istenilen veriler İş Kanunu gereği oluşturulması gereken özlük dosyası, insan kaynaklarının işleyişinin yürütülmesi amacıyla muhafaza edilmektedir.

TUĞCAN HOTEL personellerinden aldıkları bilgileri ilgili kanunlardaki yükümlülük gereği ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla muhafaza etmekte ve açık rıza metinlerinde detaylı bir şekilde belirtip onaylarına sunmaktadır.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz, önbüro/muhasebe/mali işler/satış/satın alma departmanı aracılığı ile yapmış olduğumuz ticari ilişkiler sırasında toplanan kişisel verileriniz, TUĞCAN HOTEL’ in ticaret politikaları çerçevesinde ticaretin devam etmesi ve yapılan anlaşmaların devamı amacıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6698 sayılı Kanun m.5/2-b Maddesi, Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması, Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması,  İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması, Veri İşlemenin Zorunlu Olması(6698 sayılı Kanun m.5/2-e), Meşru Menfaat Olması (6698 sayılı Kanun m.5/2-f) maddeleriyle kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işlenecektir.

TUĞCAN HOTEL tarafından sizin verdiğiniz bilgilerle ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine uhdemizdeki veriler, bu amaçla toplanan kişisel verileriniz, sadece şirketimiz tarafından işlenmekte, yasal zorunlulukların getireceği herhangi bir sebep haricinde, herhangi bir üçüncü kişi/kuruma aktarılmayacak olup hali hazırda da aktarılmamaktadır. Şirketimize iletmiş olduğunuz veya şirketin önbüro/muhasebe/mali işler/satış/satın alma departmanı aracılığı ile yapmış olduğumuz ticari ilişkiler sırasında toplanan ve ayrıca şirketin usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri, sağlık verisi dahil (bu konuda muhataplarımız bilgilendirilerek açık rıza onay formları ile verilerine ulaşırız.) her türlü kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer veri, bilginiz ve belgeniz bakımından (“Veri”); Şirketin iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarıyla; çalışanları, şirket görevlileri ve ilgili kanunların öngördüğü kurumlara yapılacak veri açıklama ve aktarımına,

bu maksatlarla; Verilerinizin gerek Veri Sorumlusu ve gerekirse Veri İşleyen sıfatıyla, gerek şirket tarafından, gerekse şirket yetkilileri ve departmanları ile şirketin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesine, toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, sınıflandırılmasına, işlenmesine, gerekirse şirket tarafından anonim hale getirilmesine,

Verilerinizin doğrudan ya da dolaylı olarak kanun ya da sözleşmeden doğan herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeksizin vermeye yetkili olduğunuza, Şirket dahil diğer üçüncü kişilerden ilgili mevzuat uyarınca, bu muvafakatname de yer alan süreç ve işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli onayları usulüne uygun olarak aldığımı ve söz konusu Verilerimi hukuka uygun olarak elde ettiğinize;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerinizin, yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda şahsınızın bilgilendirildiğine,

K.V.K.K.’da tanımı yapılmış olan ve yukarıda da gerek içeriği gerekse toplanma yeri ve yöntemi belirtilen kişisel verilerinizin yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, K.V.K.K.’nda tanımlanan kapsamda işlenmesine, dair bilgilendirildiğinizi sizlere bildiririz.

6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinin d ve e bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili TUĞCAN HOTEL’ e yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde tarafınıza ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul’ca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ile belirlenen haklarınızın kullanımına dair taleplerinizi;

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemlerle ve/veya Açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak, şahsen ya da noter kanalıyla, TUĞCAN HOTEL adresine ya da mail adresine iletebilirsiniz. Konuyla ilgili detaylı bilgiye web sitemizde bulunan Veri Sahibinin Başvuru Hakkında Bilgilendirme ve Başvuru Formunu inceleyerek ulaşabilirsiniz.

İş bu aydınlatma metni ile bildiririz.